Sıkça Sorulan Sorular

Yatırım Fonu; SPK’nın yetkilendirdiği kurumların, yatırımcılardan toplamış olduğu birikimleri riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına dayalı olarak yönettiği varlıktır.

Portföy yönetimi; bireysel ve kurumsal müşterilerin varlıklarından oluşan portföylerin, risk ve getiri beklentileri dahilinde, maddi bir kazanç sağlama amacıyla vekil sıfatı ile inançlı mülkiyet esasına dayalı olarak profesyonel portföy yöneticileri tarafından yönetilmesidir. Portföy yönetimi, aracı kurum ve müşteri arasında imzalanan “Portföy Yönetim Sözleşmesi” ile gerçekleştirilmektedir.

Portföy Yönetim Şirketi tarafından, toplam portföy değeri üzerinden aylık olarak tahsil edilen yönetim ücretidir.

Yatırım fonları aşağıdaki varlıklara yatırım yapabilir;

 • Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye'de kurulan ihraççılara ait paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları,
 • Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile ihraççı payları,
 • 12 aydan uzun vadeli olmamak üzere vadeli mevduat, katılma hesabı ve mevduat sertifikaları,
 • Borsada işlem görmeleri kaydıyla; altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları,
 • Fon katılma payları,
 • Repo ve ters repo işlemleri,
 • Kira sertifikaları,
 • Gayrimenkul sertifikaları,
 • Varantlar ve sertifikalar,
 • Takasbank para piyasası işlemleri,
 • Türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri,
 • Kurulca uygun görülen özel tasarlanmış yabancı yatırım araçları ve ikraz iştirak senetleri,
 • Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları.

Temelde, yatırımcıların yatırım fonlarından elde ettikleri kazançlar %10 oranında tevkifata tabidir. Ancak söz konusu oran yatırım yapılan fonun türü, elde tutulma süresi ve yatırımcının tüzel veya gerçek kişi olmasına göre değişiklik gösterebilmektedir. Her bir fona ilişkin vergilendirme esasları ilgili fonun yatırımcı bilgi formunda açıklanmaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma paylarının ilgili olduğu fona iadesi %10 oranında gelir vergisi tevfikatına tabidir. KVK’nın ikinci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenenler için bu oran %0 olarak uygulanır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca fon katılma paylarının fona iadesinden elde edilen gelirler için yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Ticarî işletmeye dahil olan bu nitelikteki gelirler, bu fıkra kapsamı dışındadır. Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici Madde 1 uyarınca dar mükellef kurumların Türkiye'deki iş yerlerine atfedilmeyen veya daimî temsilcilerinin aracılığı olmaksızın elde edilen ve Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesi kapsamında kesinti yapılmış kazançları ile bu kurumların tam mükellef kurumlara ait olup BIST’ta işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan pay senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan ve geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkrasının altıncı paragrafı kapsamında vergi kesintisine tâbi tutulmayan kazançları ve bu kurumların daimî temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri tamamı geçici 67 nci madde kapsamında vergi kesintisine tâbi tutulmuş kazançları için yıllık veya özel beyanname verilmez.

31.12.2020 tarihli ve 31615 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4561 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yatırım fonlarına ilişkin daha önce indirimli olarak belirlenen stopaj oranlarının geçerlilik süresi uzatılmıştır. Değişken, Karma, Eurobond, Dış Borçlanma, Yabancı, Serbest Fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları hariç olmak üzere,31 Aralık 2022 tarihlerine kadar gerçek kişi müşterilerin satın alacağı yatırım fonlarını herhangi bir tarihte satması durumunda elde edeceği gelir ve kazançlara %0 (yüzde sıfır) stopaj uygulanacaktır.

Birikimlerinizi yatırım fonlarında değerlendirmek istiyorsanız öncelikle “risk” faktörünü unutmamalısınız. Fon tarafından alınan menkul kıymetlerin değerleri yükselebilir veya düşebilir. Herhangi bir düşüş söz konusu olduğunda anaparanızın bir kısmını kaybedebilirsiniz. Fakat her yatırım fonunun risk düzeyi aynı değildir. Bu sebeple sizin için risk seviyesi uygun bir yatırım fonunu tercih edebilirsiniz. Yatırım fonunun risk düzeyi hakkında bilgi almak istiyorsanız Yatırımcı Bilgi Formu’nu incelemelisiniz. Unutmayın, risk düzeyi arttıkça fonun getiri potansiyeli de artacak fakat tersi bir durumda da aynı düzeyde kayıp potansiyeli artacaktır.

Risk tercihiniz dışında diğer önemli bir husus da yatırım yapmayı düşündüğünüz yatırım fonunun geçmiş performansıdır. Seçtiğiniz yatırım fonunun geçmiş performansına bakarak, gelecek hakkında bir fikir edinebilirsiniz. Fakat burada da geçmiş dönem performansının gelecek dönemlerde de aynı şekilde olmayabileceğini bilmelisiniz.

Dikkat edilmesi gereken diğer bir konu da yatırım yapmayı planladığınız yatırım fonunun gider oranlarıdır. Meydana gelen gider oranları söz konusu fonların getirileri üzerinde olumsuz bir etki yapmaktadır. Ancak bu “Fonun gider oranı çok ise düşük bir performans sağlar.” anlamına gelmemektedir. Sadece yatırım yapmadan önce bir ölçüt olarak fon gider oranlarını da gözden geçirmenizi tavsiye ediyoruz.

HAYIR! Allbatross, müşteri varlıklarını anlaşmalı olduğu saklama bankalarında yine müşteri adına açılan hesaba gönderir ve yatırım yapılan varlıklar, müşteri adına takas saklama bankasında saklanır.

HAYIR! Allbatross, müşteri varlıklarını başka bir yere transfer edemez.

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS), SPK’nın izniyle Türkiye’de kurulmuş, sermaye piyasasında faaliyette olan tüm yatırım fonlarına tek bir merkezden erişim olanağı sağlayan elektronik bir platformdur. Yerli ve yabancı bireysel ve kurumsal yatırımcılar, bu platformda işlem yapmaya hakkına sahiptir. SPK yetki belgesine sahip, bütün banka veya aracı kurum nezdinde hesabı bulunan yatırımcılar TEFAS’tan faydalanabilmektedir.

TEFAS kurulmadan önce yatırımcılar, yatırım hesaplarından sadece hesaplarının bulunduğu bankanın veya aracı kurumun fonlarını alıp satma imkanına sahipti. Dolayısıyla, diğer fonlara erişim olanağı oldukça sınırlıydı.

2015 yılında TEFAS’ın devreye girmesiyle birlikte, yatırımcılar sadece yatırım hesabının olduğu kurumun fonlarına değil; diğer tüm fonlara da erişim olanağına sahip olmuştur. Bu sayede yatırımcılar, yatırım fonu alma kararı verirken, diğer yatırım fonları ve diğer yatırım alternatiflerini de karşılaştırıp, en uygun fonu seçme özgürlüğü elde etmiştir. Yatırımcılar Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden TEFAS üzerinde fon alım satımı yapabilmektedir.

TEFAS’ın resmi internet sitesi olan www.fonturkey.com.tr veya www.fundturkey.com.tr adresinden tüm fonların tarihsel getiri ve portföy dağılımı verilerine ulaşabilirsiniz. Yatırımcıların sağlıklı bir yatırım kararı alabilmeleri için sadece dönemsel getiriye değil aynı zamanda sharpe oranı, enformasyon oranı gibi riske göre düzeltilmiş getiriye de bakmaları önerilir.

Hesabınızın bulunduğu banka ya da aracı kurumun şubesi aracılığıyla veya internet bankacılığı ile istediğiniz fonu alabilirsiniz. Şube aracılığıyla işlem yapıyorsanız müşteri temsilcinize talebinizi iletmeniz yeterli olacaktır. İnternet şubesi üzerinden işlem yapıyorsanız ‘Yatırım Fonları’ butonunun altında ‘TEFAS fonları’ veya ‘Diğer Kurum Fonları’ adı altında tüm fonlara erişebilirsiniz.

Hayır, TEFAS işlemleri için herhangi bir ek komisyon ödemenize gerek yoktur.