KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

Allbatross Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (‘’ Allbatross Portföy’’ veya ‘’Şirket ‘’) kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermektedir. Allbatross Portföy gerçek kişilere ait kişisel verileri 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (‘’Kanun’’ veya ‘’KVKK’’) ve buna bağlı ikincil düzenlemeler ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu Karar’larına bağlı olarak emredilen sınırlar çerçevesinde işlemektedir. İşbu Politika Veri Sorumlusu sıfatıyla, Kanun’un 10. Maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğün yerine getirilmesi ve yine Kanun’un 11. Maddesinde yer alan haklarına ilişkin veri sahiplerinin en şeffaf şekilde bilgilendirilmesi amaçlarıyla düzenlenmiştir.

İşbu Politika Allbatross Portföy hissedar/ortaklarını, Yönetim Kurulu Üyelerini, çalışanları, çalışanların aile bireyleri, çalışan adayları, referans kişileri, gerçek kişi tedarikçileri, tedarikçi çalışanları, tedarikçi yetkilileri, bireysel müşterileri, kurumsal müşteri yetkililerini, yatırımcıları, ihraççıları ve diğer 3. kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerini kapsamaktadır.

İşbu Politika, kişisel veri işleme süreçlerinin bütünü hakkında genel bilgi sağlamakta olup kişisel veri işlemeye konu faaliyet özelinde ayrı Aydınlatma Metinleri düzenlenmiş olup veri sahipleri bilgilendirilmektedir.

İşlenen kişisel veriler, kişisel verilerin işlenme amacı, toplama yöntemi ve hukuki gerekçesi, hangi amaçla kimlere aktarıldığı bilgileri veri sahibi özelinde düzenlenen Aydınlatma Metinlerinde yer almaktadır.

1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Allbatross Portföy, Anayasa’nın 20. Maddesi başta olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ikincil düzenlemeler ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarında öngörülen usul ve esaslara uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesini ve korunmasını sağlamak amacıyla aşağıda sıralanan ilkeleri çalışma prensibi olarak benimsemiştir.

1.1. Genel İlkeler

Kişisel Veriler Allbatross Portföy tarafından Kanun’un 4. Maddesi sayılan ilkeler ile diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilmektedir.

-Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma ilkesi; Allbatross Portföy veri sahiplerinin makul beklentilerini dikkate alarak veri işleme amacının dışına çıkmadan mümkün olan en az miktarda veri işlemektedir. Veri işleme faaliyetinin ilgili kişi için şeffaf olması için özen gösterir ve bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirir.

-Kişisel verilerin doğru ve güncel olma ilkesi;Allbatross Portföy kişisel verilerin doğru ve güncel olmasına önem vermektedir. Gerektiğinde verilerin güncellenmesi ve doğruluklarının teyit edilmesi sağlanmaktadır.

-Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme ilkesi; kişisel veriler kesin, açık ve meşru amaçlarla işlenmektedir. Allbatross Portföy kişisel verileri ilgili kişiye belirttiği amaçlar haricinde hiçbir amaçla kesinlikle işlememektedir.

-Kişisel verilerin işlendikleri amaca bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkesi; veri işleme faaliyetini sadece amacın gerçekleştirilmesi için yeterli ve gerekli olan verilerle sınırlı tutulmaktadır. Amacın gerçekleştirilmesine elverişli olmayan ve ihtiyaç duyulmayan verilerden kaçınmaktadır.

-Kişisel verilerin gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi; Allbatross Portföy Türk Ceza Kanunu Madde 138 ve KVKK Madde 4 ve Madde 7’ye uygun olarak, işledikleri kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz öncelikle işlemeye konu kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belirli bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit etmektedir. Yasal bir süre belirlenmişse, bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal süre belirlenmemişse, işleme amacının gerçekleşmesi için gerekli olan süre belirlenir ve kişisel veriler bu süreyle sınırlı olarak saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda veya ilgili kişinin talebi ile Allbatross Portföy tarafından belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

1.2. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimizin fiziken ziyareti esnasında, iş birimlerimiz aracılığıyla, sözlü iletişim, elden teslim, kâğıt ortamı, sözleşmeler, bilgi toplama formları, e-posta, kep, faks, telefon, internet sitesi ve benzeri diğer vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Allbatross Portföy hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz işlenebilecek ve verilerinizin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde güncellenebilecektir.

1.3. Kişisel Verileri İşlemenin Hukuki Gerekçesi

Kanun’un 5. Maddesi 1. Fıkrası gereği Kişisel veriler kural olarak veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Açık rıza veri sahibinin ilgili konuda bilgilendirilerek, özgür iradesinin alınmasıyla gerçekleşir. Ancak Kanun’un 5. Maddesi 2. Fıkrası kapsamında ise aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir:

-Kanunlarda açıkça öngörülmesi: Kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık bir düzenleme bulunması halinde kişisel veriler veri sahibinin rızası alınmadan işlenebilir.

-Fiili imkânsızlık nedeniyle ilgili kişinin açık rızasının alınamaması: Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

-Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

-İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması: Veri sahibi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış ve alenileştirilme sonucu herkesin bilgisine açılmış olan kişisel veriler alenileştirme amacı ile sınırlı olarak işlenebilecektir.

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

-Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması: Veri Sorumlusu öncelikle kişisel veriyi işlemesi sonucunda elde edeceği meşru menfaati belirler ve kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibinin hak ve özgürlükleri üzerindeki olası etkisini değerlendirir, menfaat dengesinin bozulmadığı kanaatindeyse işleme faaliyetini gerçekleştirir.

1.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Muhafaza edilmesi ve aktarılması bakımında kişisel verilere kıyasla ek önlemler alınması gerektiğinden Özel Nitelikli Verilerin işlenmesinde Allbatross Portföy hassasiyet göstermektedir. Özel nitelikli kişisel veriler öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Kanun’un 6. Maddesinde sınırlı sayıda belirtilen özel nitelikli kişisel veriler; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Özel nitelikli kişisel verilerin ilgili kişilerin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

1.5. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Allbatross Portföy tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri veri kategorilerinde kişisel veriler işlenebilmektedir. İşlenen kişisel veriler Allbatross Portföy tarafından yürütülen faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekte olup kişisel veri işlemeye konu faaliyet özelinde ayrı Aydınlatma Metinleri düzenlenerek veri sahipleri bilgilendirilmektedir.

1.6. Veri Sahipleri

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası; Allbatross Portföy hissedar/ortaklarını, Yönetim Kurulu Üyelerini, çalışanları, çalışanların aile bireyleri, çalışan adayları, referans kişileri, gerçek kişi tedarikçileri, tedarikçi çalışanları, tedarikçi yetkilileri, bireysel müşterileri, kurumsal müşteri yetkililerini, yatırımcıları, ihraççıları ve diğer 3. kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerini kapsamaktadır.

1.7. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Allbatross Portföy iş birimleri tarafından elde edilen Kişisel Veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartları kapsamında işlenebilmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin yurt içine aktarılmasında Kanun’un 8. Maddesinde düzenlenen hususlara uygun hareket edilmektedir.

Allbatross Portföy tarafından yurt dışına veri aktarımı gerçekleştirilmemektedir.

Veri aktarımı, aktarım amacıyla bağlantılı, sınırlı ve yeterli ölçüde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Politika, kişisel veri işleme süreçlerinin bütünü hakkında genel bilgi sağlamakta olup kişisel veri işlemeye konu faaliyet özelinde ayrı Aydınlatma Metinleri düzenlenmiş olup veri sahipleri; işlenen kişisel verileri, verilerin işlenme amacı ve toplanma yönetimi, veri işlemenin hukuki gerekçesi, alıcı grupları ve aktarım amacı ile veri sahip olarak Kanun’dan doğan hakları kapsamında detaylı bilgilendirilmekte ve gerekli durumlarda açık rızaları alınmaktadır.

3. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN VE GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

Kişisel Verilerin korunmasını isteme hakkı; 2010 yılında 5982 sayılı Kanun’la yapılan Anayasa değişikliği ile Anayasa’nın 20. maddesine ilave bir fıkra eklenerek “özel hayatın gizliliği ve korunması hakkı” kapsamında Anayasal güvenceye kavuşmuştur.

Allbatross Portföy, Kanun’un 12. Maddesi kapsamında kişisel verilerin niteliğine uygun olarak; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli tedbirleri sağlamaktadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ SÜREÇ YÖNETİMİ

Şirketimiz kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermektedir. Çalışanların KVKK eğitimlerine katılmasına ve farkındalığın oluşmasına özen gösterilmektedir. Şirketimiz için KVKK Politikaları düzenlenmiştir, kişisel veri içeren faaliyetlerde bu politikalarda düzenlenen usul ve esaslara uygun hareket edilmektedir. Politikaların yürütülmesi, çalışan hareketlerinin Politikalara uygunluğunun takibi, Politikanın yayımlanması ve güncellenmesi, veri imha işlemlerinin gerçekleştirilmesi hususunda sorumlu kişiler ve görev dağılımları belirlenmiştir. Şirketimiz kişisel verilerin işlenmesi ve bilgi güvenliği konularında kanun değişikliği ve Kurul Kararlarına uygun olarak gerekli güncellemeleri yapma yetkisine haizdir. Şirket KVKK kapsamında gerekli denetimleri yapmakta/yaptırmaktadır. Sürecin yürütülmesinde alanında uzman kişilerden hizmet desteği alınabilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Allbatross Portföy, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve söz konusu faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda veya veri sahibinin talebi ile Allbatross Portföy tarafından belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

6. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI

Şirketimiz kişisel veri işleme faaliyetleri esnasında verisi işlenen ilgili kişileri; işlenen veri kategorileri, veri işleme amaçları, veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi, veri aktarımı yapılan alıcı gruplar ve aktarım amacı, veri sahibi olarak hakları ve Veri Sorumlusu olan Şirketimiz hakkında bilgilendirmektedir. Şirketimiz Kanun’un 10.maddesinde emredilen aydınlatma yükümlülüğünü Kurum tarafından yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberinde düzenlenen usul ve esaslara uygun olarak yerine getirmektedir. Gerekli aydınlatmalar veri toplama yöntemine uygun olarak elektronik veya fiziki ortamlarda yayımlanmaktadır.

7. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI
7.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
7.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Yukarıda sıralanan başvuru ve taleplerinizi https://www.allbatrossportfoy.com/ adresli internet sitemizde yayımlanan Veri Sahibi Başvuru Formu ‘nu doldurarak, ıslak imzalı bir nüshasını Adalet Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No:6 İç Kapı No:202 Bayraklı/İZMİR adresimize elden teslim edebilir veya noter kanalı ile iletebilirsiniz. Elektronik posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk@allbatrossportfoy.com adresimize, kep aracılığıyla yapmak istediğiniz başvurularınızı güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanarak allbatrossportfoy@hs03.kep.tr adresimize iletebilirsiniz.

Başvuruda; ad soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranız, yabancılar için uyruk, pasaport numarası veya varsa kimlik numaranız, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranız ve talep konunuzun bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Başvuru formu doldurmadan hazırlanacak başvurularda bu paragrafta sayılan hususların eksiksiz olarak Şirket’imize iletilmesi gerekmektedir. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir.

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Şirketimiz tarafından başvuru sahibinin, ilgili kişi olduğunun teyit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle iletilmesini sağlamak adına doğrulayıcı bilgiler talep edilebilecektir. (Örneğin kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi ek doğrulamalar istenebilir.)

Başvuruda yer alan talebiniz, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebinizin kabul edilmesi halinde gereği yerine getirilir. Ancak talebiniz, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu reddedilirse, ret gerekçesi ile birlikte tarafınıza yazılı yahut elektronik ortamda bildirilir.

Veri sorumlusuna başvuru ve kurula şikâyet haklarınızla ilgili olarak detaylı bilgiye Kanun’un Dördüncü Bölümünde belirtilen 13, 14 ve 15. maddelerinden ulaşabilirsiniz.

7.3. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunun Reddedilmesi

Allbatross Portföy, Kanun’un 28. Maddesi gereği aşağıda yer alan hallerde veri sahibinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince bu Kanunun amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10 uncu, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16. maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
8. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ

Bu Politika yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Allbatross Portföy, Kişisel Verilerin korunması hakkındaki uygulamaları ve yasal düzenlemeler hakkında güncel bilgiler sunmak amacıyla Politikada değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Politikanın tamamının veya belirli maddelerinin güncellenmesi durumunda güncellemeler yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girer.

Politikanın yürütülmesinden veri sorumlusu olarak Allbatross Portföy, Kanun’a uyum sürecine ilişkin tüm iş ve eylemlerin takibinden, koordinasyon ve denetiminden irtibat kişisi sorumludur. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Allbatross Portföy yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

TANIMLAR AÇIKLAMA
Kişisel veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.
Açık rıza Açık rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder. Veri sahibinin her zaman onayını geri alma hakkı vardır.
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
İlgili kişi/Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir.
İrtibat Kişisi Veri sorumlusu ile ilgili kişi veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu arasındaki iletişimin sağlanmasından sorumlu kişidir.
Kişisel verilerin işlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.
Veri kayıt sistemi Kişisel verilerin belirli kıstaslara göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.
Anonim hâle getirme Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder.
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.
Kurum Kişisel Verileri Koruma Kurumu’dur.
Veri işleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.